تدریس دردانشگاه خوارزمی،شاهد،علامه طباطبائی وعلم وفرهنگ شامل:دروس

– آسیب شناسی روانی -فنون مصاحبه تشخیصی -سمیناردر آسیب شناسی روانی وبالینی –تشخیص -کارورزی درمان -روانشناسی بالینی کودک -خانواده درمانی –رفتاردرمانی -ارزیابی بالینی -مداخلات درمانی-سازگاری با بیماری های مزمن(دکتری) -سازگاری کودک با آموزشگاه -روش تحقیق در روانشناسی-روانشناسی سلامت(دکتری)