• دکترای روانشناسی:دانشگاه علامه طباطبایی -1378
  • کارشناسی ارشد بالینی: دانشگاه تربیت مدرس- 1369
  • کارشناسی بالینی: دانشگاه علامه طباطبایی-1364
  • دیپلم دبیرستان امیرکبیر جیرفت