1- احمدیان علیرضا(1390).اثر بخشی طرحواره درمانی مبتنی بر شیوه آموزشی تمثیلی-استعاره ای بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه،نگرش های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی بیماران افسرده خو،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

2-علی جعفری،سید ناصر(1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در ارتقاء سلامت بیماران نشانگان خستگی سرطان،کارشناسی ارشد بالینی ،دانشگاه خوارزمی .

3-صحابه تبریزی،وحیده(1389). اثر بخشي آموزش باور کاذب نوع دوم و نقش تعديل کننده انواع سبک دلبستگي بر اکتساب سطح دوم تئوري ذهن در کودکان شش ساله،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

4-طلایی،اکرم السادات(1390). بررسی رابطه پذیرش درد بر درجه ناتوانی جسمانی وکیفیت زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به درد مزمن،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد،بالینی،دانشگاه خوارزمی.

5- عیوضی،شیما(1390).بررسی ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان و مردان دارای اختلال هویت جنسی،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

6-نجفی کاکاوند،سمیرا(1390). بررسي رابطه استرس شغلي ، حمايت اجتماعي و خودكارآمدي با سلامت روان پرستاران زن شاغل،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

7-نوشیروانی،منیژه(1390). بررسی اثر بخشی خانواده درمانی شناختی – رفتاری در پیشگیری از عود وافزایشتاب آوری در افراد وابسته به مواد،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

8- کرد،مژده(1391). بررسی نقش باورهای فراشناختی وخودآگاهی برموفقیت قهرمانان ورزشی،پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

9-کریمی،ع(1391). بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ابعاد کمالگرایی وموفقیت تحصیلی دانش آموزان، پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

10- فعلی،مریم(1391). تاثیرشیوه استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس وویژگی های استرس زا مادر -کودک، پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

11-قنبرزاده ،مائده(1391).رابطه شیوه های فرزند پروری وخودشیفتگی، پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

12- رحمانی مقدم ،فاطمه(1391).نقش ویژگی های شخصیتی(درون گرایی وبرون گرایی)براسترس وویژگی های استرس زای مادر وکودک مادران شاغل، پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

13-استبرقی ،مهدیه(1388). بررسی و مقایسه منابع استرس در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر ،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

14- حسینی،سید فرهاد(1388). بررسی رابطه سبک های تفکر و راهبرد های مقابله ای در برابر استرس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم ،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

15- خدابنده،سحر(1388).بررسی تنیدگی وعوامل موثر بر آن زنان سرپرست خانواده،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

16-شیبانی،فرشاد(1388). رابطه بین سبک های شناختی با رشته دانشگاهی و پیشرفت تحصیلی،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

17-شیخان، ریحانه(1388). بررسی و مقایسه انگیزه پیشرفت و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و تحصیلات والدین در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

18-عبدالله زاده،زینب(1388). بررسی رابطه ی استرس بارداری با خودپنداره ومنبع کنترل زنان باردار،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

19-فتحی،سمیه(1388). بررسي رابطه ي نگرش به حجاب وعزت نفس در بين دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

20-مظلوم،ناهید(1388). رابطه ی سبک های دلبستگی و تجربه معنوی با بهداشت روان در زنان خانه دار تهران،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

21-آشیان،مرضیه(1390). بررسی رابطه سبک های تفکر و منبع کنترلدر دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

22-جنود،پژمان(1390). بررسی ملا ک ها و معيارهاي ازدواج دانشجويان دختر و پسر،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

23-حاتمی،فهیمه(1390). بررسي رابطه هوش هيجاني و مکانيزم هاي دفاعي با رفتارهاي پرخطر در دانشجويان،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

24-خواص،معصومه(1389). بررسي نقش دوره­ي پيش­دبستاني در عزت­­نفس و خودپنداره­ي، دختران مقطع راهنمايي استان قم،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

25-دهقان،مژگان(1390) رابطه ي بين استرس تحصيلي ،نگرش مذهبي وسلامت رواني بر پيشرفت تحصيلي،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

26- رجبی،سارا(1390). بررسي تأثير قرائت قرآن بر سلامت روان،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

27-زرارعتکار،مرضیه(1390). بررسی رابطه سبکهای دلبستگی وطرحواره های ناسازگار اولیه با کیفیت زندگی سوء مصرف کنندگان مواددانشجویان،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

28-شجاعی راد،فریده(1390). نقش طرح واره هاي ناسازگاردر ايجاد رفتار هاي پر خطر نوجوانان،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

29 -طاهازاده،سمیه(1390). بررسی شیوع سوء مصرف مواد در دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

30-عطایی،ع(1390). بررسی رابطه نگرش مذهبی با تاب آوری در برابر استرس و شادکامی در دانشجویان،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

31-قائدنیاجهرمی،علی(1390). بررسي میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در مادران شاغل و غیر شاغل شهر هشتگرد کرج،پژوهش عملی کارشناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی.

32-اسماعیلی،محبوبه(1390). بررسی نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در اختلال استرس پس از سانحه و اختلال اضطراب فراگیر،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

33-ایوانی،نازیل(1390). تعین سهم هریک از طرح واره های ناسازگار اولیه، در تبیین کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر(تعارض، حمایت و عمق ادراک شده) و پریشانی روان شناختی (علائم افسردگی و اضطراب)،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

34-پرهون،هادی(1390). اثر بخشی در مان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

35-چمنی،ثارالله (1390). مقایسه‌ی پدیده‌ی حس آمیزی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا با افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و ارتباط آن با تفکر انتزاعی،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

36-شیرین بیان،مینو(1389). بررسی اثر بخشی مداخله شناختی_رفتاری گروهی در کاهش رفتار پرخاشگرانه و بهبود کارکرد اجرایی در دختران،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

37-گلیج،سمیه(1390). بررسی و مقايسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شتشو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به GAD در حافظه آينده نگر، حافظه کاری و پردازش اطلاعات،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

38-آسیابانی،فرید(1391). اثربخشی برنامه توانمند­ سازی روانی-اجتماعی بر عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

39-مهدوی،طاهره(1389). تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر شادكامي، كيفيت زندگي و تنظيم هيجاني دانشجويان ،پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،دانشگاه خوارزمی.

40-فرشاد همتی(1391). بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي

در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی

41- محسن یوسف زاده (1391).نقش هیجان طلبی دانشجویان در بروز رفتارهای پرخطر

42- منیژه صفری(1391).بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار کودکی با اضطراب کنکور

43- ساحره صفوی(1391)بررسی نقش باورهای فراشناختی و خود تنظیمی شناختی هیجان با تنیدگی

44- آتنا نشانگران (1391).بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با تاب آوری دانشجویان دختر و پسر

45- راحله ناظری(1391). بررسی رابطه کمال گرایی و استرس تحصیلی در بین دانش آموزان

46- عقیل کاظمی(1391).ررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر

47- میترا قاسمی(1391). بررسی اثر تعدیل کنندگی ابرازگری هیجانی بر رابطه ی بین سبک های مقابله با تنیدگی و افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن شهر تهران

48- زهره پور اسماعیلی(1391).بررسی استرس مادران دارای فرزند معلول، شاغل وخانه داربرحسب ویژگیهای مادر-کودک

49- زهرا توکلی(1391).مقایسه شادکامی وکیفیت زندگی دردانشجویان دانشگاه خوارزمی

50- عاطفه نجفی زاده (1391).بررسي رابطه طرحواره های ناسازگار کودکی با کمال گرایی و استرس تحصیلی دانشجویان

51- فاطمه بی جن خان (1392).پیش بینی کننده های تاب آوریدر نوجوانان در معرض خطر:نقش متغیرهای فردی ،خانوادگی واجتماعی

53-المیرا آریانا(1391). اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوته مدت وشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسرگی

54- شیوا مشیرپناهی(1391). آموزش اختصاصی کردن خاطرات در کاهش آسیب های شناختی بیماران اختلال استرس پس از سانحه

55- اعظم اعرابی(1392). اثر بخشی درمان ترکیبی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان در خودکارآمدی، کیفیت زندگی و مشکلات بین فردی بیماران مبتلا به افسرده خویی

56- امراه تاج الدینی(1392). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در کاهش خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

57-مهناز جعفرزاده(1392). تدوين راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سوءمصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نيازهای خاص زنان برای درمان

58- فهیمه حاتمی(1392). اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی بر وسوسه، دلبستگی حالت و تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون

59-فاطمه رمضان زاده(1392). اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم هیجانی و تعدیل طرحواره های هیجانی در نوجوانان در معرض خطر

60-سعیده صادقی(1392). کارآمدی آموزش مهارت­های­ ارتباطی در تکانشگری و نظم­جویی هیجان نوجوانان دارای اختلال سلوک

61- علی قائدنیای جهرمی(1392). اثر بخشي آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در وسوسه، مقابله­ی شناختی، طرحواره­های هیجانی، و زودانگیختگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد

62- طیبه محتشم(1392). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن برطرحواره ناسازگار وراهبردهای نگرانی ونشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال افسردگی اضطراب مختلط

63- سعیده معصومی(1392). الگوی علّی روابط سیستم­های مغزی- رفتاری، نظم­جویی هیجان، طرحواره­های هیجانی و وسوسه در افراد مبتلاء به سوء مصرف مواد

64- نجمه برزگری(1392). اثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر شناختی ورفتاری وتنظیم هیجان دراسترس ،افکار خودکار وعلائم افسرده وار زنان نابارور

65- سارا بساق زاده(1392). اثربخشی مدیریت استرس مبتنی برشناختی ورفتاری وتنظیم هیجان در کاهش استرس،عواطف منفی وبهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به ام.اس

66- وجیهه قبادی راد(1392). اثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر شناختی رفتاری دراسترس وویژگی استرس زای زنان جانباز

67-ژاله نوردی نامیله(1392). تدوین بسته ی آموزشی تاب آوری و تاثیر آن بر سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و تنظیم هیجان دانشجویان

68- اکرم خوش سخن مظفر(1392). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری برعلائم افسردگی، نشخوار فکری و خودکار آمدی زنان افسرده

69- محبوبه یزدانیان(1392).بررسی نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی در رابطه بین برونگرایی- درونگرایی و خلاقیت

70- فروغ رمضانی(1392).تدوین بسته آموزشی تاب آوری واثرآن بر تاب آوری،کیفیت زندگی زوجین متعارض

71- زهرا بابایی(1392).تدوین بسته آموزش خودآگاهی واثر آن در کاهش رفتارهای پرخطروانزوای اجتماعی نوجوانان در معرض خطر

72-فاطمه رحمانی مقدم(1391). بررسی تاثیرتیپ شخصیتی A و B بر استرس و ویژگی های استرس زای مادر و کودک

73- زهرا مفتخری کاشان(1392). بررسی نقش پیش بینی کننده طرحوارهای ناسازگار درسوءمصرف یا وابستگی به موادزنان ومردان

74-ساناز مهردادنیا(1392). بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با خلاقیت دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)

75-ندا خسروی فراهانی(1392). تفاوت های جنسیتی در وابستگی به مواد: الگو های شخصیتی و سلامت روان

76- نازلی رجب پور(1392). مقايسه افسردگی در بين دانشجويان متأهل و مجرد

77- پروانه ابراهیمی(1392). بررسي رابطه ي سبك هاي هويت با شخصيت و دلبستگي دانشجويان

78- فریبا اولیاء(1392).نقش خودآگاهی ،کمال گرایی،خلاقیت هیجانی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان