1- حاتمی،محمد (1387).اثر خشونت تلويزیونی بر بينندگان و عوامل موثر بر آن،پژوهشهای ارتباطی،57-79.
2-حاتمی،محمد؛صادقی فیروزآبادی،وحید؛قنبری زرندی،زهرا(1389). اثر بخشی اجتماع درمان-مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان،مجله مطالعات بالینی.
3- محمدحاتمی-علیرضا احمدیان-حمیدرضا حسن آبادی (1391-اثرآموزش تمثیلی-استعاره ای در افزایش میزان بازیابی اطلاعات وتکنیک های طرحواره درمانی- پژوهش در نظام های آموزشی
4- محمدحاتمی-علیرضا احمدیان-حمیدرضا حسن آبادی-افسون رحیمیان شاد-1392- مقایسه نیمرخ جنسیتی اختلالات روانپزشکی همبود با اختلال خواندن(مطالعه کیفی)-مجله ناتوانی های یادگیری
5-محمد حاتمی،غلامعلی افروز،هادی هاشمی رزینی-1391- باورهای مذهبی،خوش بینی وسبک های دلبستگی با شدت نشانه های اختلال استرس پس از ضربه در افراد باز مانده از جنگ- مجله سلامت روانی-اجتماعی
6-هادی پرهون،علیرضا مرادی،محمد حاتمی(1392)، اثربخشی ومقایسه درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت ودرمان فرا شناختی بر کاهش نشانه ها وافزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی،پژوهش در سلامت روانشناختی
7-محمد حاتمی،غلامعلی افروز،فرشته جوادی،هادی هاشمی رزینی(1392)، رابطه هوش اجتماعی،هوش معنوی وهوش هیجانی با مدیریت خشم، مجله سلامت روانی-اجتماعی
8-محمد حاتمی،وحیده صحابه تبریزی(1391)، آموزش باور کاذب نوع دوم ونقش تعدیل کننده انواع سبک دلبستگی بر اکتساب سطح دوم تئوری ذهن کودکان پیش دبستانی-روانشناسی مدرسه
9- حاتمی،محمد,هاشمی رزینی،سعدالله؛هاشمی رزینی،هادی(1389). مطالعه رابطه اهمالکاری و پنج عامل بزرگ شخصیت،فصلنامه روانشناسی تربیتی.
10- حاتمی ،محمد(1387).اثر بخشی آموزش تنيدگی زدایی شناختی – رفتاری بر کاهش تنیدگی مادران شاغل،فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی،79-89.
11- صداقت،مستوره؛محمد،حاتمی(1387). بررسی تفاوتهای دینداری مادران ودختران تهرانی دوره راهنمایی در تهران،پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار،92-57
12- تمدنی،مجتبی؛حاتمی،محمد؛هاشمی رزینی،هادی(1390)خودکارآمدی عمومی، اهمال‌کاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان،مجله روانشناسی تربیتی.
13- حاتمی،محمد(1389).اثر آموز ش مقابله با اضطراب و مهارتهاي ارتباطي بر كاهش اضطراب و عواملاضطرابي زوجین جوان،مجله روانشناسی معاصر،257-258.
14 – حاتمی،محمد(1390)، بررسي و تحليل روانشناختي وصيت‌نامه شهداي جنگ ايران و عراق (1367-1359) وکشته شدگان جنگ جهاني دو،مجله روانشناسی بالینی جامعه نگر
15- حاتمی،محمد؛هاشمی رزینی،هادی(1391). اثر بخشی خانواده درمانی راهبردی بر افزایش رضایت زناشویی.
16- کاووسیان،جواد؛حاتمی،محمد وهمکاران(1391)مقایسه شایستگی ادراک شده و استرس دانش آموزان شاهد (فرزندان جانبازان و آزادگان) با دانش‌آموزان عادی شهر تهران و تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آنها(دردست اقدام).
17- شیخی فینی،علی اکبر؛حاتمی،محمد وهمکاران (1391).بررسی ميزان و نوع استفاده از رايانه و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان(دردست اقدام).
18-علیرضا احمدیان-علیمحمد نظری-محمد حاتمی-حمیدرضا حسن آبادی-جعفرمیرزایی-1391- اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچاراسترس پس از سانحه جنگی مزمن- روانشناسی نظامی
19- جواد کاوسیان-علی اکبر شیخی فینی-محمد حاتمی-حمید مردی-1390- بررسی عوامل حفاظت کننده وخطرزای مصرف مواد(تریاک،سیگار،قلیان)دردانشجویان- دانش انتظامی
20- محمد حاتمی-جواد کاووسیان- اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری(اجتماعی،تحصیلی،عاطفی)فرزندان شاهد وایثارگر –روانشناسی مدرسه1392
21- حاتمی،محمد؛رضایی،سعید وهمکاران(1391).مطالعه ويژگي‌هاي جمعیت شناختی و سلامت عمومی مردان و زنان دارای اختلالات هویت جنسی.
22- حاتمی محمد؛نوشیروانی،منیژه(1391).اثر بخشی خانواده درمانی شناختی – رفتاری در پیشگیری از عود وافزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد.
23- حاتمی،محمد؛عبدالله زاده،زینب(1391).بررسی رابطه ی استرس بارداری با خودپنداره ومنبع کنترل زنان باردار.
24- حاتمی،محمد؛حاتمی،فهیمه؛حیدری،امیر(1391).رابطه هوش هیجانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان.
25- حاتمی،محمد(1391).بررسی اثر اشتغال مادران براسترس ومولفه های استرس زا مادر –کودک به منظور ارائه الگوی مداخله ای جهت کاهش آن.
26- اختلالات رفتاري كودكان محروم از والدين شاهد – ارائه شده به بنياد شهيد1370 «به درخواست بنياد شهيد محرمانه باقي ماند»
27- محمد حاتمی،علیرضا احمدیان،حمیدرضا حسن آبادی(1391)، اثربخشی طرحوارهدرمانی مبتنی بر الحاق شیوه آموزشی تمثیلی-استعارهای در بیماران دچار افسرده خویی،پژوهش های تربیتی
28- اکرم السادات طلایی،محمد حاتمی(1390)، پذیرش درد،درجه ناتوانی جسمانی،کیفیت زندگی وسلامت عمومی،مجله روانشناسی معاصر
28- میترا قاسمس،محمد حاتمی(1391)، اثرتعدیل کنندگی ابراز گری هیجانی بر رابطه بین سبک های مقابله با استرس وافسردگی بیماران مبتلا به به درد مزمن-مجله روانشناسی معاصر
29- مژگان کرد،محمد حاتمی(1391)، نقش تعدیل کننده باورهای فرا شناختی بررلبطه استرس وموفقیت ورزشی،مجله روانشناسی معاصر
30- آتنا نشانگران-محمد حاتمی(1391)، رابطه هوش هیجانی وسبک های مقابله ای با تاب آوری دانشجویان دانشگاه خوارزمی،روانشناسی معاصر
31- منیژه نوشیروانی،شریف آباد،محمد حاتمی(1391)، اثرخانواده درمانی شناختی-رفتاری در پیشگیری از عود وافزایش تاب آوری در افراد ئابسته به مواد،مجله روانشناسی معاصر
32- محمد حاتمی، هادی پرهون01391)، مقایسه انعطاف ناپذیری شناختی در دانشجویان اندیشناک و­ غیر­اندیشناک
33- محمد حاتمی،هادی پرهون(1391)، مقایسه طرحواره‏های ناسازگار اولیه بین مجرمان جنسی، مجرمان غير جنسي و افراد عادی
34- نازیلا ایوانی ،ربابه نوری ،محمد حاتمی (1391)، مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در دو گروه دختران با افسردگی بالا و افسردگی پایین که درگیر رابطه ی دوستی تعارض آمیز با جنس مخالف
35- نازیلا ایوانی ،ربابه نوری ،محمد حاتمی (1391)، بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر (تعارض، عمق و حمایت ادراک شده) در دختران دانشجو
36- نازیلا ایوانی ،ربابه نوری ،محمد حاتمی (1391)،مقایسه ی مکانیزم های دفاعی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر وافسردگی عمده وافراد بهنجار
37- ریحانه شیخان، محمد حاتمی، اکرم محمودزاده اندواری(1392)، خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی
38- المیرا آریانا کیا، علیرضا مرادی، محمد حاتمی (1391)،اثربخشی درمان ترکیبی فعال­سازی رفتاری کوتاه­مدت و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
39- حاتمی،محمد(1374).نقش تفكر خلاق در پردازش معنايي ارزشها در برنامه ها ی صدا و سيما ، سمينار صدا و سيما .
40-حاتمی،محمد(1374).تربيت ديني كودكان و نوجوانان ، هشتمين سمينار علمي جايگاه تربيت .
42-حاتمی محمد؛بیابان گرد(1373).اثرات اشتغال بر رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي كودكان ، سمينار سيماي دختر بچه ها در جمهوري اسلامي ( رياست جمهوري ).
43-حاتمی ،محمد(1379).سنجش و درمان استرس مادران شاغل و غير شاغل ، چهارمين كنگره سراسري دانشگاه علوم پزشكي .
44-حاتمی،محمد؛بیابانگرد اسماعیل(1382).علل تأخير ازدواج جوانان شهر تهران ، چهارمين همايش سازمان دهي خدمات روانشناسي و مشاوره ، سازمان ملي جوانان.
45–حاتمی،محمد(1389). بررسی اثر فیلم های تربیتی و آموزشی در الگوگزینی و یادگیری کودکان و نوجوانان،جشنواره رشد وزارت آموزش وپرورش.
– فهیمه حاتمی، محمد حاتمی، جعفر حسنی، سعيد حيدري(1392)
اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت مبتنی بر ذهن آگاهی در تاب آوری معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون، مجله پژوهش در نظام های آموزشی
47- مهناز جعفرزادهکلیشمی، دکتر ربابه نوری، دکتر محمد حاتمی(192)-تدوين راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سوءمصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نيازهای خاص زنان برای درمان:مطالعه ی موردی،مجله پژوهش در نظام های آموزشی
48- محمد حاتمی ،مهتاب محتشم،جعفرحسنی (1392)-تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضورذهن بر تعدیل طرح­واره­های ناسازگار بیماران مبتلا به اضطراب افسردگی مختلط-مجله علمی وپزوهشی روانشناسی نظامی
49- دکتر محمد حاتمی ، میترا قاسمی(1393)
بررسی اثر تعدیل کنندگی ابرازگری هیجانی (ابراز صمیمیت)در رابطه ی بین سبک های مقابله ای (مسأله مدار ، هیجان مدار و اجتنابی ) و افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن شهر تهران
50- عباسعلی اللهیاری، محمد حاتمی، سعید حیدری، حمزه فرهادی نیا(1393)
خودکشی در ایلام
51- محمد حاتمی، اعظم اعرابی(1393)
اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در مشکلات بین فردی و کیفیت زندگی بیماران افسرده­خو
52- سمیه گلیج،علیرضا مرادی،محمد حاتمی،هادی پرهون(1392)- مقايسه عملکرد حافظه فعال وآینده نگردر افراد مبتلا به وسواس
شستوشو و وسواس وارسي با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير-فصلنامه تازه های روانشناختی
مقالات لاتین
1-Mahdavi, T; Mohammadkhani, S; Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness, quality of life and emotion regulation.Social and Behavioral Sciences30, 407 – 411.
2-Mohammad Hatami(2013), The effect of training of communication and coping anxiety skills on general anxiety and anxiety factors, ijcrb
  1. Hatami ,M; ayvazi, sh. (2012). Investigating Of Personality Characteristics (Extroversion-Introversion) And Early Maladaptive Schemas (EMS) In Males And Females With Gender Identity Disorder (GID).Social and Behavioral Sciences(in press).
4-Hatami, M; Talaee,A. (2012) The Relationship between pain acceptation and physical disability rate, quality of life and general health in chronic pain Social and Behavioral Sciences (in press).
5- Hatami,M; Sehabeh Tabrizi ,V. (2012). The effectiveness of second- Oder false belief training and the role of different attachment style mediators on acquiring the second level theory of mind in 6 year old children Social and Behavioral Sciences (in press).
6- Hatami,H.Ahmadian,AR. Hassanabadi,HR(2013).Effectiveness of metaphorical-allegorical Based Schema Therapy on Dysthymic Disorder(international science journal)
7- Hatami,H.Ahmadian,AR. Hassanabadi,HR(2013).Application of Metaphorical-Allegorical Training in Enhanced of Retrieval Memory of Schema Therapy Data & Techniques (international science journal
8-Hatami, M(2010).The Assessment of behavioral disorders in children who are deprived of parents.. The 7th conference of the international test commission (hong kong).
9- Hatami,M(2008). Life stress in working and non working mothers and the method of stress reduction on them, 6th international congress of CBT(Italy).
10- Hatami,m(2007). Stress- reduction in working and non working mothers, 2ndworld conference of stress (Hungry).
11- Hatami,M;abdolahzadeh,Z (2011). The assessment of stress in pregnant woman and the relation of this stress with self-image and their control sources. 32nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society(Germany).
12-Hatmi,M (2013). The effect of training of communication and coping anxiety skills on general anxiety and anxiety factors (ijcrb)
13-Hatami,M;hashemi,H(2011).Effectiveness of Therapeutic community (TC) on attribute style change of addicts.7th international congress of cognitive psychotherapy(turkey).
14- Hatami,H&other(2011).The Effect of Strategic Family Therapy on Increase of Marital Satisfaction.7th international congress of cognitive psychotherapy(turkey).
15- Hatami,M&other(2011).The effect of training of communication and coping anxiety skills on general anxiety and anxiety factors of young spouses.7thinternational congress of cognitive psychotherapy(turkey).
16- Ali Ghaedniay Jaharomi, Jafar Hasani , Mohammad Hatami(1392)The effectiveness of process regulation emotion strategies in substance abusers craving:a single subject study- International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISSN 2322-4002)
17- Emrah Tajeddini , Mohammad Hatami, Robabe Nouri(1392).
Effectiveness of cognitive behavioral therapy on fatigue in patients with multiple sclerosis- International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISSN 2322-4002)