1- معاون نظارت وکمیسیونها ی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا(ادامه دارد)

2- رئیس سیمای شاهد(15 سال).

3- مشاوروزیرعلوم ،تحقیقات وفن آوری(4سال)

4- مشاوروزیر آموزش وپرورش(6سال)

5- مشاورعالی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا

6 – مدیر گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی(4سال)

7- مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی تهران

8- مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی کرج

9- مدير گروه ادب و هنر شبكه 2 ،

10- موسس ومدیرمرکزپژوهش وارائه خدمات روانشناختی شاهد

11- موسس ومدیرمرکزخدمات روانشناسی ومشاوره بینش.

12- مدير تولید و پخش تلويزيون كرمان ، 1362 – 1360.

13- مدیرعامل موسسه فرهنگ و هنر جوانان آینده ساز(1383الی1385).(وزارت ورزش وجوانان).

14- مدیر عامل موسسه فرهنگی چند منظوره بینش.

15- مشاور سازمان ملی جوانان(وزارت ورزش وجوانان).

16- رئیس ستاد ملی سامان دهی امداد رسانی روانشناختی بم ، 1383 – 1382 (وزارت ورزش وجوانان).

17- مشاور اداره کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ،

18- رئیس شورای هنری وزارت آموزش و پرورش(1381الی1386).

19-رئیس” کمیته تبلیغ و ترویج چشم انداز دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام “(1386الی89).

20- رئیس کمیته تخصصی دیداری وشنیداری موسسه آموزش از راه دوروزارت آموزش وپرورش(1384-1386).

21- معاونت انتظامی ورسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

22- ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران