سوابق دکتر محمد حاتمی

دکتر محمد حاتمی ، روانشناس و دانشیار دانشگاه خوارزمی دارای مستندات علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی و هنری متعددی است که در صفحات زیرمجموعه سوابق آورده شده است.