سفر دکتر محمد حاتمی به آذربایجان : راه اندازی کمیسیون تلفیق استان آذربایجان شرقی