دکتر محمد حاتمی طی مصاحبه تلویزیونی در رسانه ملی در خصوص الزام قانونی اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اظهار داشت : با توجه به ماده 5 و تبصره یک از ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بهار ۱۳۸۲ مبنی بر الزام اخذ مجوز از نظام روانشناسی و مشاوره ، تمامی افرادی که به نوعی خدمات روانشناسی و مشاوره ای ارایه می کنند باید از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مجوز معتبر داشته باشند. همچنین ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره ای در تمام سازمان ها مستلزم  اخذ مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد.