الف- برنامه های راهبردی:

– تفويض اختيار به استان ها به منظور بازرسي و نظارت  مستمر و هدفمند در راستاي كاهش تمركز

– ارزيابي و نظارت بر مراكز خدمات روان شناسي و مشاوره در راستاي تضمين كيفيت خدمات

– نظارت و ساماندهي تبليغات روان شناسي و مشاوره

– سازمان دهي كارگاه هاي تخصصي و آموزشي در راستاي ارتقاي مهارت حرفه اي

– آموزش و توانمند سازي حرفه اي اعضاء

– اطلاع رساني شفاف و موثر به اعضاء با شيوه هاي مختلف

– مستندسازي فعاليت هاي سازمان در چارچوب نگارش تاريخ سازمان نظام روان شناسي و مشاوره

– تثبيت روز روان شناس و مشاور

– انتخاب و انتصاب مديران برنامه محور و قانون محور

– معرفي سازمان به جامعه، مسولين، ارگان ها و نهادها به منظور تثبيت مرجعيت حرفه اي

– ارتقاي سطح سواد سلامت روان در جامعه

– ارتباط هدفمند و تعاملي با تمام سازمان ها و نهادهاي كشور

– تلاش جهت اثرگذاري بر اسناد بالادستي مبتني بر اهداف كلان سازمان

ب) برنامه ها عملیاتی:

– كاهش زمان نوبت دهي متقاضيان دريافت پروانه تخصصي

– راه اندازي كميسيون تلفيق استان ها پس از تاييد اعضاء توسط شوراي نظارت حرفه اي

– افزايش اعضاء كميسيون هاي تخصصي پر مخاطب و برگزاري جلسات در طول هفته

– تخصصي و سطح بندي كردن مراكز خدمات روان شناسي و مشاوره

– راه اندازي سازمان كنترل، بازرسي و نظارت در سطح كشور

– اعتبار بخشي و استاندارد سازي بسته هاي آموزشي، درماني و آزمون هاي روان شناختي

– سازماندهي و ساماندهي پروانه اشتغال و مراكز در راستاي ايجاد مديريت يكپارچه وجلوگیری ازصدور مجوز توسط ارگان ها و نهادهاي  غير مسوول

– انتخاب ناظرين حرفه اي جهت نظارت تخصصي در سراسر كشور

– ارزشيابي امتيازبندي چگونگي تمديد پروانه هاي حرفه اي

– برگزاري دوره هاي آموزشي اخلاق حرفه اي

– راه اندازي كارگروه پيگيري بيمه هاي همگاني و اجتماعي

–  راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور خانواده

– راه اندازی کارگروه مرز صلاحیت های حرفه ای

– راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور مدرسه

– راه اندازي كارگروه تدوين طرح روان شناس و مشاور دادگاه ها

– پيگيري ارزيابي سلامت روان متقاضيان گواهينامه رانندگي و رانندگان

– راه اندازي كارگروه تدوين قوانين و آئين نامه هاي لازم

– ارائه طرح انديشكده روان شناسي مبتني بر فرهنگ ديني و اسلامي

– ساماندهي امور اداري و مالي سازمان به منظور تسهيل ارتباط با اعضاء و اطلاع رساني به آنها

– برگزاري انتخابات شوراهاي استاني در بهمن 97

– برگزاري مجمع عمومي سازمان در سال 1399 بر حسب مصوبات شوراي مركزي