به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان روانشناسی ‌مشاوره عصرروز شنبه ۴-۳-۹۸
دکترمحمد حاتمی رییس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره با دکترنمکی
وزیربهداشت،درمان وآموزش پزشکی درمحل وزارت مذکور ملاقات کرد.در این دیدار
ابتدا دکتر حاتمی گزارشی از وضعیت سازمان ،کتاب ارزش نسبی سلامت وسایر
مسائل فی مابین به منظور هم افزایی وتعامل بیان داشتند وپیشنهاد دادند به
منظور توجه ویژه به سلامت روان معاونتی تحت این عنوان در وزارت بهداشت
،درمان وآموزش پزشکی ایجاد گردد.دکتر نمکی وزیر بهداشت ،باابراز خوشحالی از
این ملاقات اظهار داشتند،من سلامت را چند بعدی می بینم ،مطمئنا ما منبعد
ازظرفیت سازمان بهره خواهیم گرفت ودر تمام موارد بیان شده اقداماتی را
انجام خواهیم داد.در کوتاه زمان با شورای مرکزی ملاقات خواهم کرد.