سوابق آموزشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

تدریس دردانشگاه خوارزمی،شاهد،علامه طباطبائی وعلم وفرهنگ شامل:دروس

- آسیب شناسی روانی -فنون مصاحبه تشخیصی -سمیناردر آسیب شناسی روانی وبالینیتشخیص -کارورزی درمان -روانشناسی بالینی کودک -خانواده درمانیرفتاردرمانی -ارزیابی بالینی -مداخلات درمانی -سازگاری با بیماری های مزمن(دکتری) -سازگاری کودک با آموزشگاه -روش تحقیق در روانشناسی -روانشناسی سلامت(دکتری)

 

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست